ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางห้องสอบกลางภาค