กำหนดการรับย้ายนักเรียน

• วันที่ 2-18 ตุลาคม 2566 ยื่นเอกสาร (ในวันและเวลาราชการ)
• วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
• วันที่ 22 ตุลาคม 2566 สอบวัดความรู้
• วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการรับย้าย
• วันที่ 25 ตุลาคม 2566 รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการรับย้าย
1. แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา (สามารถรับได้ที่ห้องวิชาการ)
2. สําเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สําเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สําเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สําเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
9. สําเนาผลการเรียนจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน