ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าสอบรับย้ายเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าสอบรับย้ายเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

1. นายธีธัช พรหมรักษ์

2. นายรพีพัฒน์ โลหกิจ

3. นายวุฒิพัฒน์ คงเดิม

4. นายสพล ยอดทอง

5. นางสาวเบญธิญาภรณ์ เกษตรกาลาม์

6. เด็กชายภูมินทร์ อินทรัตน์

ให้นักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้อง 125