เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2567 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

<<คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>