ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)