เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลชที่ 2/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลชที่ 2/2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566

<<คลิกดาวน์โหดเอกสาร>>