เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2567 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ ณ ประเทศจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลชที่ 4/2567 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมต่างประเทศห้องเรียนพิเศษ ณ ประเทศจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ลงวันที่ 17 มกราคม 2567

<<ดาวน์โหลดเอกสาร>>