ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

            ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นไปตามนโยบายโดยได้ผ่านการกลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนจากคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้