การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

            ตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยาเป็นไปตามนโยบาย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน วีธีการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนจากคณะกรรมการการรับนักเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้