ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ไปแล้วนั้น

            บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเอกสารดังนี้