ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลขที่นั่งสอบ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2567 ไปแล้วนั้น โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเลขที่นั่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ดังนี้

<<ดาวน์โหลดประกาศ ม.1>>

<<บัญชีรายชื่อ ม.1 ในเขตพื้นที่>>

<<บัญชีรายชื่อ ม.1 นอกเขตพื้นที่>>

<<บัญชีรายชื่อ ม.1 ความสามารถพิเศษ>>

<<บัญชีรายชื่อ ม.1 เงื่อนไขพิเศษ>>

<<ดาวน์โหลดประกาศ ม.4>>

<<บัญชีรายชื่อ ม.4 ทั่วไป>>

<<บัญชีรายชื่อ ม.4 โควต้า (ม.3 เดิม)>>