ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

            ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับ คัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป รายชื่อตามแนบท้ายประกาศดังนี้