ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 และดำเนินการมอบตัวไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีนักเรียนตามบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ โรงเรียนจึงเลื่อนสถานภาพนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4