ประกาศผลนักเรียนเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ครั้งที่ 2

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการรับมอบตัวและเลื่อนสถานภาพนักเรียนจากบัญชีสำรองเป็นตัวจริงไปแล้ว แต่มีนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน เพื่อให้จำนวนนักเรียนครบตามแผนการรับนักเรียน จึงประกาศเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป โรงเรียนจึงเลื่อนสถานภาพนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริงเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2 ดังนี้

บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4