เลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2567

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือก และรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไปแล้วนั้น ทางโรงเรียนจึงประกาศเลขประจำตัวนักเรียนและห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4