ประกาศรายชื่อนักเรียนในการปรับห้องเรียนและแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงได้จัดห้องเรียนใหม่ ตามความประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม จนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนในการปรับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ชื่อนักเรียนในการปรับห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567