โครงการอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องปฏิบัติการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ วิชาคอมพิวเตอร์