ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่สอบ