การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( MEP / SMP / SMTE )

ด้วย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัด
ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการที่เน้นส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Mathematics Program : SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science and Mathematics Program : SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment : SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<<ดาวนโหลดเอกสารสำหรับ ม.1 (MEP)>>

<<ดาวนโหลดเอกสารสำหรับ ม.1 (SMP)>>

<<ดาวนโหลดเอกสารสำหรับ ม.4 (SMTE)>>

<<ดาวนโหลดเอกสารสำหรับ ม.4 (SMP)>>