การรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

<< ดาวน์โหลดประกาศ >>