ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม -1 เมษายน 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถานที่สอบ