ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE/SMP

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 -23 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น
          จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) จำนวน 101 คน  ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 16.35 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  พร้อมทั้งให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาในวันสอบ

          1. ใบรับรองผลการเรียน ( ฉบับจริง ) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด หรือ
               ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2

          2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าว หรือ
               หนังสือเดินทาง ฉบับจริง

          3. เงินค่าดำเนินการจัดสอบจำนวน 80 บาท

          นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่สามารถนำเอกสารดังแจ้ง มามอบตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์
  การคัดเลือกเข้าเรียน

<< ดาวน์โหลดประกาศและรายชื่อ >>

ณ หอประชุม(หลังเก่า) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน