ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP/SMP

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) และห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 ไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 15.35 น.  สำหรับนักเรียนที่แจ้งความประสงค์นำคะแนนร่วมคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 332 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พร้อมทั้งให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาในวันสอบ

          1. ใบรับรองผลการเรียน ( ฉบับจริง ) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด
               หรือใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5

          2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ในกรณีนักเรียนต่างด้าวให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านต่างด้าว หรือ
               หนังสือเดินทาง ฉบับจริง

          3. เงินค่าดำเนินการจัดสอบ  จำนวน 80 บาท

          นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือกหรือไม่สามารถนำเอกสารดังแจ้ง มามอบตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่า
สละสิทธิ์
  การคัดเลือกเข้าเรียน

<< ดาวน์โหลดประกาศและรายชื่อ MEP >>

<< ดาวน์โหลดประกาศและรายชื่อ SMP >>

ณ หอประชุม(หลังเก่า) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ณ หอประชุม(หลังเก่า) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน