ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป ประเภท นักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา)

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 255 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนเข้าสอบเพื่อแยกแผนการเรียนในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.10 น. โดยใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนยื่นรายงานตัวก่อนเข้าสอบ นักเรียนที่ไม่เข้าสอบตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ >>