ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ไปแล้วนั้น

               บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก โดยจัดเรียงคะแนนตามลำดับที่สอบได้  ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน สำรอง จำนวน 10 คน  ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๗๒ คน สำรอง จำนวน 17 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

                    ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้

 1. นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัว มอบตัว ด้วยตนเอง  ในวันที่  26 เมษายน 2564   
  ณ อาคารเรียน 4 เวลา 08.30 น. ถึง 10.30 น. 
 2. นำเอกสารมอบตัวดังนี้
                               2.1 บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
                               2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร) ของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
                                     อย่างละ 1 ฉบับ
                               2.3 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
                               2.4 รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                               2.5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
 3. ค่าใช้จ่าย ห้องเรียนเรียนพิเศษ MEP จำนวน 16,570 บาท ห้องเรียนพิเศษ SMP         
  จำนวน 6,770 บาท
 4. ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องเพชรดีบุก เวลา 10.35  น.  ถึง  12.00 น.

                   ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ

                    อนึ่ง นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้โรงเรียนจะเรียกตัวตามลำดับ ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์เท่านั้น

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ >>