มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 17) ในช่วงเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง