ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา และได้จัดทดสอบความสามารถพิเศษ ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น  โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนทั่วไปประเภทความสามารถพิเศษ ดังต่อไปนี้

          1. ความสามารถพิเศษด้านกีฬา จำนวน 7 คน

          2. ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ (วาดภาพ) จำนวน 1 คน

          3. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 1 คน

          4. ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล จำนวน 4 คน

          5. ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 คน

          ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียนเพื่อจัดห้องเรียน ตามประกาศรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
          นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้ถือเป็นนักเรียนประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ และให้เข้าสอบตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนมาพร้อมกันในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ณ อาคารเรียน 4  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 08.00 น.  และให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
  2. ค่าดำเนินการจัดสอบ จำนวน 80 บาท

          นักเรียนที่ไม่มาสอบตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าเรียน และหากพบว่าเอกสารที่ให้ไว้ไม่ตรงกับที่สมัครจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียนหรือเปลี่ยนประเภทการสมัครแล้วแต่กรณี การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

<< ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >>