ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

                    ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564  ประเภทห้องเรียนทั่วไป จำนวน  271 คน ได้แก่   

  1. ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ                   จำนวน   140  คน  
  2. ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ                 จำนวน   112   คน    
  3. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ                   จำนวน     14   คน
  4. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ                          จำนวน      5    คน

                   ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนนักเรียนยังไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน 280 คน จึงให้สิทธิ์นักเรียนที่
ยังไม่ได้รับการคัดเลือกและมีคะแนนสูงสุดตามลำดับ 9 คนแรก ให้เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติม และประกาศให้มีรายชื่อสำรองประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 2 คน  รายชื่อสำรองประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 15 คน รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้    

                   ให้ผู้ที่ผ่าน การสอบคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  แยกตามประเภท ดังนี้

  • เวลา  09.00 – 12.00 น. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  • เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักเรียนความสามารถ-พิเศษ นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติม

2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ขอให้จัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

–  ใบมอบตัวนักเรียน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ        จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ่ายเอกสาร)                            จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ่ายเอกสาร)                         จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสาร)                      จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาสูติบัตร  (ถ่ายเอกสาร)                                 จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน ปพ.1 (ถ่ายเอกสาร)       จำนวน  1  ฉบับ

–  หนังสือพันธสัญญา ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ       จำนวน  1  ฉบับ

–  ภาพถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. × 4 ซ.ม.)                   จำนวน  2  รูป

3.  ค่าใช้จ่าย จำนวน 2,470 บาท

                   ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<< ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ >>

<< ดาวน์โหลดไฟล์มอบตัว >>

<< ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือพันธสัญญา >>