ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

                   ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  ประเภทห้องเรียนทั่วไป จำนวน  263 คน ได้แก่     

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 80 คน 
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน
3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จำนวน  40 คน
4. แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป จำนวน  66 คน
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน จำนวน  40 คน

ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  โดยแบ่งรายงานตัวและมอบตัวเป็น 2 ช่วง

  • ช่วงเช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์,แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์–คอมพิวเตอร์, แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 – 13
  • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 14 – 40 แผนการเรียนอังกฤษ-จีน และแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป

2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว ให้จัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

–  ใบมอบตัวนักเรียน ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ        จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ่ายเอกสาร)                       จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ่ายเอกสาร)                     จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสาร)                 จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาสูติบัตร  (ถ่ายเอกสาร)                                 จำนวน  1  ฉบับ

–  สำเนาแสดงระเบียนผลการเรียน ปพ.1 (ถ่ายเอกสาร)       จำนวน  1  ฉบับ

–  หนังสือพันธสัญญา ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ       จำนวน  1  ฉบับ

–  ภาพถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. × 4 ซ.ม.)                   จำนวน  2  รูป

3. ค่าใช้จ่าย จำนวน 2,470 บาท

                   ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<<ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ>>

<<ดาวน์โหลดไฟล์มอบตัว>>

<<ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือพันธสัญญา>>