การจัดกลุ่มเรียน สำหรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

<< แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 >>

<< จัดกลุ่มนักเรียน ม.1 >>

<< จัดกลุ่มนักเรียน ม.2 >>

<< จัดกลุ่มนักเรียน ม.3 >>

<< จัดกลุ่มนักเรียน ม.4 >>

<< จัดกลุ่มนักเรียน ม.5 >>

<< จัดกลุ่มนักเรียน ม.6 >>