การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

การมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 14 ทุนทางโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนขอขอบคุณ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ดูโพสใน | Facebook