รายชื่อกลุ่มเรียน On site 50% ช่วง 19 – 30 ก.ค. 2564

ให้นักเรียนมาเรียนตามกลุ่ม A และกลุ่ม B ตามตารางและรายชื่อที่กำหนด และให้นักเรียนนั่งเรียนประจำห้องเรียนที่กำหนดไว้ดังตาราง สำหรับช่วงวันที่ 19 – 30 ก.ค. 2564

<< รายชื่อ ม.1 >>

<< รายชื่อ ม.2 >>

<< รายชื่อ ม.3 >>

<< รายชื่อ ม.4 >>

<< รายชื่อ ม.5 >>

<< รายชื่อ ม.6 >>