กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรม และกิจกรรมชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 14–16 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีรองผู้อำนวยการ และ ผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการฝึกระเบียบวินัยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน และพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี
ดูโพสใน | Facebook