ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดร.ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิ [อ่านต่อ]

ภาพกิจกรรม