การรับย้ายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดรับคำร้องขอย้ายเข้าตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายเข้าเรียนให้เตรียมเอกสาร

  1. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  2. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  4. สำเนาสูติบัตร
  5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
  6. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
  7. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
  8. สำเนาผลการเรียนทุกภาคเรียนจนถึงภาคเรียนปัจจุบัน

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ โดยสามารถมายื่นที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้คุณสมบัติวันที่ 27 เมษายน 2666 สอบวัดความรู้ วันที่ 28 เมษายน 2566